Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

CR Adviescommissie

dinsdag 22 februari 2022

19:30 - 23:10

Locatie
MS Teams
Voorzitter
Kenneth Kuppens
Toelichting

In verband met de corona maatregelen, zal deze vergadering geheel via MS-Teams worden afgewikkeld.
De vergadering is te volgen via de webcast van de gemeente.
De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
Voor alle bestemmingsplannen kan de volgende site geraadpleegd worden: ruimtelijkeplannen.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. - De heer Van Dijck spreekt in bij agendapunt 7 (Formeel verzoek hoek Dorpsstraat – Voortstraat)
  - De heer Valkenburg spreekt in bij agendapunt 11 (Samen mee naar de A2)
  - De heer/mw. Swinkels spreekt in bij agendapunt 11 (Samen mee naar de A2)

 2. Dhr. Oud licht het voorstel toe.
  Na bespreking van het agenderingsvoorstel concludeert de voorzitter dat de meerderheid van de adviescommissie (Cranendonck Actief!, ELAN, Pro6) het voorstel tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2022 wil bespreken bij de behandeling van het raadsvoorstel “Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2026” dat vandaag ook op de agenda staat.

 3. Dhr. Oud licht het voorstel toe.
  a bespreking van het agenderingsvoorstel concludeert de voorzitter dat de meerderheid van de adviescommissie (Pro6, CDA Cranendonck, VVD Cranendonck) niet wil agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2022 maar conform het advies van het college eerst voor te leggen voor advies aan de “werkgroep sociaal isolement voorkomen” van het platform ‘Minimale armoede, maximaal meedoen’.

 4. Wethouder Lemmen zegt toe dat een concept verbeelding van de plannen voor de raadsvergadering wordt gedeeld met de gemeenteraad om meer duidelijkheid te geven over de verdere uitwerking van het ontwerp.
  Gaat als bespreekstuk naar de raad van 8 maart a.s. o.v.v. CrA!, ELAN; CDA, VVD, Pro6

 5. Motivatie/vragen:
  Om het middel Ruimte voor Ruimte bouwtitels verder in te zetten voor een verdere transitie van het Cranendoncks Buitengebied lijkt mij een logisch verhaal. (dit wil zeggen dat er hier in Cranendonck stallen of gebouwen worden gesloopt en daar in Cranendonck Ruimte voor Ruimte woningen voor terug kunnen komen).
  -Wel vraag ik me af of er doorgegaan moet worden met het verder verstenen van ons buitengebied, door mee te werken aan Ruimte voor Ruimte woningen, waarvoor Ruimte voor Ruimte titels particulier worden aangekocht (van elders in Noord- Brabant gesloopte stallen). Hierdoor worden onze gehuchten en kernrandzones steeds meer opgevuld met grote villa's, wat niet leidt tot het behoud van de landelijke structuur van Cranendonck.
  -Vraag is hoe de overige fracties hierover denken? En of er of er draagvlak is om op termijn (b.v. 1 januari 2024) te stoppen met deze laatste mogelijkheid?

  Onderwerp is besproken en afgehandeld

 6. Motivatie/vragen:

  1. Blz. 13 Gemeente Cranendonck: “ 12 formele klachten zijn er ingediend; 1 van de klachten is buiten behandeling gelaten. Van de 11 resterende klachten zijn er 3 klachten waarvan niet bekend is of deze tijdig zijn afgehandeld. Reden hiervan is dat er geen terugkoppeling heeft plaats gevonden van de betreffende klachtbehandelaar aan de klachten coördinator, ondanks dat hierom meermalen is verzocht.” Hoe kan dit? Klachten moeten toch serieus aangepakt en afgehandeld worden.
  2. Eveneens blz. 13: “Van de resterende klachten zijn er 5 klachten aan het einde van dit verslagjaar nog in behandeling. Voor al deze klachten geldt dat de afhandeling buiten de wettelijke termijn zal plaatsvinden. “ Waarom kan e.e.a. niet sneller afgewerkt worden?
  3. In 2018 waren er in Cranendonck de meeste klachten; daarbij komend werd het behandelingstermijn vaak overschreden; uiteindelijk wel naar tevredenheid opgelost in de meeste gevallen. Wordt hier iets mee gedaan om e.e.a. in de toekomst te voorkomen?
  4. In 2020 blz. 7 waren de meeste klachten ingediend over de afdeling Leefomgeving. Alle klachten gingen over een ambtelijk optreden: hieronder vallend werkwijze en handelingen van een ambtenaar; Vindt hierover terugkoppeling plaats? Ook om dit in de toekomst te voorkomen.

  Vragen zijn schriftelijk beantwoord. Behandeling is daarmee afgehandeld.

 7. Motivatie/vragen:
  • Blz. 6: Het ziekteverzuim binnen de GRSA2 blijkt einde kwartaal 3 in 2021 nog 7.77% te zijn, dat is erg hoog en verontrustend. Vooral het lang verzuim ( 41-365 dagen) .
  Is dat al iets afgenomen inmiddels, zo ja met hoeveel %?
  • Daaraan gekoppeld het hoge inhuurpercentage. Hoe is de stavaza nu?
  • Het te verwachten tekort van 600.000 euro op de begroting is ook erg hoog. Zijn er al resultaten bereikt in het laten dalen van aantal zieken en daaraan gekoppelde inhuurkrachten?

  Vragen zijn schriftelijk beantwoord. Behandeling is daarmee afgehandeld.

 8. Motivatie/vragen:
  Wanneer is de reactie van het college te verwachten op het rapport over de privatisering van het Zuiderpoortcomplex? Er stond in de brief, dat we dat in jan. j.l. aangereikt zouden krijgen. Tot op heden hebben we daarover nog niets gehoord.

  Vragen zijn schriftelijk beantwoord. Behandeling is daarmee afgehandeld.

 9. Motivatie/vragen:
  Is er al iets meer bekend hoe het college tegen dit schrijven aankijkt en hebben zij een antwoord hierop en zijn ze bereid dat met ons te delen?

  Brief is behandeld en daarmee afgehandeld