Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

CR Adviescommissie

dinsdag 11 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter
Carina Gimblett
Toelichting

• Extra raadscyclus
• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)
• Aansluitend aan de vergadering vindt het Vragenuur plaats. Hierin kunnen raadsleden en commissieleden vragen stellen aan het college.

Agendapunten

 1. Vragenuur
 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling van de agenda van deze vergadering
 4. 3
  Spreekrecht
 5. 4

  Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het formele verzoek van de initiatiefnemer om de bestemming van het perceel Klein Schoot 38 te Budel-Schoot te wijzigen. De raad heeft onder bepaalde voorwaarden ingestemd om de bestemming ‘agrarisch met een bouwvlak’ te wijzigen in ‘bedrijf; niet agrarisch’. Er zijn acht zienswijzen ingediend. Het college stelt voor om de bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Verder wordt er geen explotatieplan vastgesteld.

 6. 5

  Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het formele verzoek over het perceel Hoogstraat 6 en 6a te Gastel. Naar aanleiding van de zienswijze van de eigenaar van Hoogstraat 6a is het ontwerpbestemmingsplan aangepast. In het nieuwe plan wordt de woning aan Hoogstraat 6 bestemd tot ‘wonen’ en de loods op 6a behoudt de bestemming ‘agrarisch’. Tegen dit ontwerp heeft de eigenaar van Hoogstraat 6a ook een zienswijze ingediend. Het college stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen opgenomen in de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Verder wordt er geen exploitatieplan vastgelegd.

 7. 6

  Op 13 mei 2019 is er medewerking verzocht aan het plan om zes woningen op te richten in plaats van drie varkenshouderijlocaties aan De Vinnen 4, 4a-4b en Het Laar ongenummerd. Dit in het kader van de Ruimte-voor-ruimte regeling. Hierdoor wordt de agrarische bedrijfsvoering beëindigd, bestaande bedrijfswoning aan de Vinnen 4a wordt ‘een burgerwoning’ en de bestaande mantelzorgwoning aan De Vinnen 4m wordt behouden als bijgebouw. Aanvullend is de woning aan Het Laar 9a aan het plangebied toegevoegd, hoewel het geen deel uitmaakt van de ontwikkeling. Dit gering in omvang perceel kan nu echter vergroot worden tot een courante omvang door de sloop van de varkensstallen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt voor om het gewijzigde bestemmingsplan en de nota ambtshalve wijzigingen inclusief het besluit voor de ontheffing hogere grenswaarden vast te stellen. Verder wordt er geen exploitatieplan vastgesteld.

  Bijlagen

 8. 7

  Het plan omvat de realisatie van twee patiowoningen in de spie waar de Stationsweg en ’t Routje in Budel-Dorpplein bij elkaar komen. Aan het begin was het voorstel ook om de sociale koopwoningen te realiseren op de plek van de bestaande woning aan ’t Routje 1. Vanwege het verzoek van de initiatiefnemer om planaanpassing, onderbouwd met planeconomische argumenten, komt de sociale woningbouw toch te vervallen. De realisatie van twee levensloopbestendige patiowoningen met groencompensatie ligt nu voor. Het college stelt voor om het bestemmingsplan ’t Routje 1 gewijzigd vast te stellen inclusief de nota van zienswijzen. Verder wordt er geen exploitatieplan vastgesteld.

 9. 8

  Het plangebied tussen Hoevestraat en Heistraat in Gastel is op dit moment een agrarisch perceel. Het plan is om daar 28 woningen te bouwen. Dit past binnen het gemeentelijke woonbehoefteonderzoek voor de kern Gastel tot 2030. Het plan omvat verschillende woonvormen: sociale huur, sociale koop, betaalbare koop, middeldure huur en vrije sector bouw. Er zijn in totaal twee zienswijzen ontvangen van de provincie Noord-Brabant en het Waterschap. Het college stelt voor om het plan gewijzigd vast te stellen inclusief de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen én het beeldkwaliteitsplan. Verder wordt er voorgesteld om geen fondsbijdrage voor de sociale huur- en koopwoningen op te leggen.

 10. 9

  De Ontwikkelstrategie is een richtinggevende visie over de verstedelijking voor de regio Zuidoost-Brabant. De hoofdmissie is het realiseren van 100.000 woningen en 72.000 arbeidsplaatsen in de regio in 2040. Wonen, werken en mobiliteit staan hierin centraal. De uitwerking heeft grote gevolgen voor de gemeente Cranendonck en in het bijzonder de kern Maarheeze. In de concept-zienswijze vanuit Cranendonck ligt de nadruk dus op de subregionale knoop bij Maarheeze. Er wordt bijvoorbeeld aangeven dat Cranendonck openstaat voor een onderzoek naar de mogelijkheden en voldoende tijd wil nemen voor de maatschappelijke dialoog. Tussentijds wordt er meegewerkt aan de uitwerking van de overige regionale afspraken. Het college stelt voor om de concept-zienswijze op de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant vast te stellen.

 11. 10

  Door de wetswijziging moet de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2-gemeenten vóór 1 juli 2024 aangepast worden. Daar heeft het college de toestemming van de gemeenteraad nodig. Inmiddels hebben de raden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard zienswijzen ingediend. Deze worden in het voorstel, in de nota van zienswijzen en middels een was-wordt-lijst nader besproken en toegelicht. Het college stelt voor om toestemming te verlenen voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2-gemeenten conform de ontwerpregeling.

 12. 11

  Op 6 februari 2024 heeft de VNG een ledenbrief gestuurd over de wijzigingen in de model verordening rechtspositie raads- en commissieleden. Om te voldoen aan de huidige normen rondom de rechtspositie stelt het presidium voor om de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Cranendonck 2024 vast te stellen.

 13. 12
  Bespreekstukken
 14. 12.1

 15. 13
  Regionale samenwerking
 16. 14
  Stand van zaken Reserve gemeenschapsvoorzieningen en Fonds Ruimtelijke kwaliteit
 17. 15
  Sluiting