Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

CR Gemeenteraad

dinsdag 2 juli 2024

19:30 - 22:30
Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter
Roland van Kessel
Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.Let op: mogelijk hebben veel inwoners interesse om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Het aantal plaatsen is echter beperkt.
Het is ook mogelijk om de vergadering live vanuit huis te volgen via: www.cranendonck.nl/webcast


• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)
• Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van indienen toegevoegd aan de agenda.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening/trekking van het stemmingnummer
 2. 2
  Vaststelling van de agenda van deze vergadering
 3. 3
  Vaststelling van de concept besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 juni 2024
 4. 4
  Hamerstukken
 5. 4.1

  Het voordelige resultaat van de Jaarrekening 2023 is afgerond € 1, 9 miljoen. Het college stelt voor om € 1,6 miljoen over te hevelen en oormerken voor de werkzaamheden in 2024-2025 conform bijlage 4 van de Jaarrekening 2023. Verder wordt er voorgesteld om afgerond € 237.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

 6. 6

  De gemeente heeft gesprekken gevoerd met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) die vooral gericht waren op het maken van betere afspraken ten behoeve van een leefbaar Cranendonck. Hierbij heeft de Provincie ook gekeken naar de wensen en oplossingen die zowel aan de wensen van de gemeente als van het Rijk tegemoetkomen. Meerdere gespecialiseerde juristen en advocaten hebben gekeken naar een mogelijke beëindiging of aanpassing van de overeenkomsten. De conclusie is dat de gemeente gebonden is aan langdurige contracten met het COA die niet kunnen worden aangepast zonder instemming van het COA. In de nu voorliggende conceptbestuursovereenkomst zijn een aantal voor de gemeente belangrijke zaken opgenomen:
  1. Intrekking van de huidige bestuursovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst.
  2. Het innemen van een meer gelijkwaardige positie van gemeente en COA in de nieuwe overeenkomst.
  3. Een reductie van het aantal asielzoekers tot 960 met een wijziging in de samenstelling van de doelgroepen.
  4. Een betere uitgangspositie voor de gemeente om contractuele gevolgen te verbinden aan het niet of onvoldoende behalen van gestelde doelen en aanhoudende overlast.


  Het college stelt de raad voor om geen wensen en bedenkingen te uiten over de hernieuwde afspraken uit de nieuwe concept bestuursovereenkomst.

 7. 7

  Het voorstel gaat over diverse opgaven in Budel-Schoot. Het idee is om het gemeenschapshuis te verplaatsen naar de kerk, Jong Nederland te verplaatsen naar de Zuiderpoort en woningen te realiseren op de ondergrond van Jong Nederland en de Reinder. Om de keuzemogelijkheid voor een gemeenschapshuis in de kerk verder te kunnen uitwerken is het noodzakelijk de kerk en pastorie aan te kopen. Het college stelt voor om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000 euro. Wat betreft een brede gemeenschapsvisie wordt er voorgesteld om samen met de partijen meerdere voorstellen voor een gemeenschapshuis “van en voor het dorp” door het college te laten voorbereiden ter vaststelling door de gemeenteraad. Het onderzoek naar de haalbaarheid van renovatie en nieuwbouw op de locatie van de huidige Reinder is hier een onderdeel van.

 8. 8

  Het college stelt voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2023. Nieuw in de jaarstukken is de rechtmatigheidsverantwoording. Hiermee legt het college verantwoording af over de naleving van de regels, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Verder wordt er voorgesteld om het afsluiten van enkele kredieten en budgetten achteraf bij te stellen/ autoriseren. Daarnaast is het voorstel om een bedrag van € 125.000 over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve grondexploitatie. Het college stelt ook voor om tijdelijke reserve tijdelijk personeel van € 450.000 te handhaven voor 2024 én om een bedrag van afgerond € 350.000 van de reserve voormalig personeel eigen organisatie te overhevelen naar algemene reserve.

 9. 9

  Zoals bepaald in de financiële verordening Cranendonck 2023, biedt het college jaarlijks de raad een kadernota aan. De Kadernota is het startdocument van de nieuwe planning & control-cyclus, in dit geval
  voor het begrotingsjaar 2025. In deze kadernota zijn de algemeen en financiële uitgangspunten opgenomen die, na vaststelling door de raad, voor het college de kaders vormen waarbinnen de begroting wordt opgesteld. Het college stelt voor om de Kadernota 2025 vast te stellen.


  Behandelwijze van de kadernota is als volgt: elke fractie heeft maximaal 5 minuten tijd voor de algemene beschouwingen. De volgorde wordt bepaald door middel van een loting. 
  Vervolgens is er maximaal 30 minuten voor een debat en reactie naar elkaar toe. Afsluitend krijgt het college 15 minuten om te kunnen reageren op de algemene beschouwingen van de fracties.

 10. 10

  De conceptbegroting van de gemeenschappelijke regeling samenwerking A2 (GRSA2) wordt jaarlijks door het bestuur van het samenwerkingsverband aan de raad aangeboden. Gemeente Cranendonck vindt het een goede keuze om de begroting nu enkel aan te passen op autonome en wettelijke ontwikkelingen. Onzekerheden over de ontwikkeling van de algemene uitkering en de compensaties voor de uitvoering van wettelijke taken dwingen ons terughoudend te zijn bij de (nieuwe) keuzes met financiële gevolgen. Voor nu zijn we positief over de aangeboden begroting met daarbij het nadrukkelijke verzoek de samenwerkende gemeenten actief en tijdig te betrekken bij keuzes, financiële gevolgen en impact op de samenwerking in de dienstverlening. Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen en de genoemde punten daarin mee te nemen.

 11. 11
  Mutatie-overzicht begrotingswijzigingen/postlijst
 12. 12
  Schriftelijke vragen ex. art 38 RvO
 13. 12.1

 14. 13
  Sluiting