Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

CR Gemeenteraad

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter
Roland van Kessel
Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)
• Eventuele aangekondigde amendementen en moties zijn onder voorbehoud van indienen toegevoegd aan de agenda.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 2. 2

  00:01:13 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 3. 3.1

 4. 3.2

  00:02:19 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 5. 4

  00:02:30 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 6. 4.1

  Op 14 maart 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd om de aanduiding “plattelandswoning” aan het perceel De Branten 2 en 4 te Soerendonk toe te kennen in plaats van “agrarische bedrijfswoning”. Door het toekennen van de aanduiding plattelandswoning mag de woning bewoond worden door personen die geen binding hebben met het ter plaatse agrarische bedrijf.


  Het college stelt voor om het bestemmingsplan De Branten 2-4 te Soerendonk, samen met de bijgevoegde nota ambtshalve wijzigingen én geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
 7. 4.2

  Op 8 oktober 2021 is verzocht om medewerking te verlenen om de genoemde
  locatie aan de Fabrieksstraat 100 in Budel, in zijn geheel te betrekken bij het bedrijventerrein 'Airpark en Fabrieksstraat'. Er werd verzocht om de bestemming te wijzigen in 'bedrijventerrein', waarbij de bestaande bedrijfswoning komt te vervallen.


  Het college stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen inclusief de aanpassingen uit de nota zienswijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:02:47 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 8. 4.3

  Het gedeelte van de Meemortel binnen de bebouwde kom van Budel wordt heringericht. Asfaltdeklaag en riolering worden vervangen en het profiel van de weg wordt verbeterd. Tegelijkertijd met deze wegwerkzaamheden ligt ook het voornemen om de verkeerskundige komgrens, de bebording, te verplaatsen. Door deze komgrens te verplaatsen wordt de verkeersveiligheid verbeterd en neemt de zichtbaarheid hiervan toe.


  Het college stelt voor om de gewijzigde verkeerskundige komgrens op de Meemortel te Budel vast te stellen conform de bijgevoegde tekening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:02:59 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 9. 4.4

  Binnen de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven wordt op het gebied van mobiliteit intensief samengewerkt. Om programmatisch te kunnen werken, zijn kaders en werkafspraken nodig. De gemeenteraad heeft een formele rol heeft bij het tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK), omdat het een lichte gemeenschappelijke regeling is, die samenwerking tussen overheden betreft.


  Het college stelt voor om in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:03:08 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 10. 4.5

  Cranendonck neemt deel aan de gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de GGD Brabant Zuidoost (GGD BZO). Op grond van deze GR mag de gemeenteraad zijn zienswijze vóór 8 juni 2024 kenbaar maken op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025.


  Het college stelt voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en de eerste wijziging programmabegroting 2024 van de GGD BZO. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de conceptzienswijzen op deze twee genoemde documenten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:03:19 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 11. 4.6

  De gemeente Cranendonck is, samen met 20 andere gemeenten en de Provincie, oprichter en opdrachtgever voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Doel van deze gemeenschappelijke regeling is de verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht op deze milieuvergunningen en de handhaving daarvan. Dit voorstel heeft betrekking op de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB. De belangrijkste punten zijn het op peil krijgen van het weerstandsvermogen, verhoging van het uurtarief en het ontwikkelbudget voor het robuust krijgen van de organisatie.


  Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen. Er wordt geadviseerd om naar besparingsmogelijkheden te kijken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:03:30 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 12. 4.7

  Cranendonck neemt deel aan de gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Op grond van deze GR mag de gemeenteraad zijn zienswijze vóór 8 juni 2024 kenbaar maken over de ontwerpbegroting 2025.


  Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen. Er wordt geadviseerd om een scenario uit te werken met minstens drie mogelijke besparingsmaatregelen vanwege het ravijnjaar 2026 en deze toe te voegen aan de begroting 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:03:50 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 13. 4.8

  Cranendonck neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. In dit kader mag de gemeenteraad een zienswijze geven over de begroting inclusief een meerjarenplan 2025-2032 van Brainport Development.


  Het college stelt voor om in te stemmen met de conceptzienswijze op de begroting 2025 van de MRE. In de concept-zienswijze wordt de motivering voor extra middelen aan de MRE op hoofdlijnen ondersteund, maar wordt een kritische kanttekening geplaatst bij de extra middelen ten behoeve van Brainport Development.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:04:02 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 14. 4.9

  Dit voorstel is de laatste stap in de aanpassing van de vier gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). De vier gemeenschappelijke regelingen zijn:
  - Metropoolregio Eindhoven (MRE),
  - Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD),
  - Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO),
  - Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).
  Inhoudelijke behandeling heeft in 2023 plaatsgevonden en op 20 september heeft de gemeenteraad zienswijzen ingediend.  Het college stelt voor om met beslispunten één tot en met vier de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. Met beslispunten vijf en zes stemt de gemeenteraad in met de wijziging in MRE en neemt kennis van de aanpassingen van het Statuur Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CR Fractie CDA (4), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  00:04:13 - 00:04:49 - Roland van Kessel
 15. 5

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) wenst het gebruik van de voormalige Nassau-Dietz kazerne als asielzoekerscentrum (AZC) voor de huisvesting van 1.500 asielzoekers ook na 1 juli 2024 voort te zetten en heeft hiervoor een aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend. Voor het continueren van de AZC en de bijgeplaatste bebouwing is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst met COA heeft de gemeente een inspanningsverplichting in deze kwestie. Het plan omvat ook een aantal voorschriften die vooral te maken hebben met de sociale veiligheid.  Het college stelt voor om het voornemen kenbaar te maken om de verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het continueren van de AZC en de bijgeplaatste bebouwing (portiersloge en GGD-gebouw).

 16. 6

  Het Commissariaat voor de Media heeft twee aanwijzingsaanvragen ontvangen voor de functie van lokale omroep voor gemeente Cranendonck. Een commissie bestaande uit media-experts heeft hierover geadviseerd.


  Het college stelt voor om RTV Horizon aan te wijzen als lokale omroep voor de periode van 2024-2028 en om in te stemmen met het Programmabeleid Bepalende Orgaan van RTV Horizon.


  Dhr. Van Tulden van RTV Horizon en mevr. Lenssen van Studio24 zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit agendapunt.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CR Fractie CDA (3), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (4), CR fractie Pro6 (2)
  tegen
  CR Fractie CDA (1), CR Fractie ELAN (2)
  00:04:31 - 00:04:49 - Roland van Kessel
  00:04:49 - 00:04:58 - Willem Swinkels
  00:04:58 - 00:05:25 - Roland van Kessel
  00:05:25 - 00:05:27 - Geert Rijkers
  00:05:27 - 00:07:04 - Geert Rijkers
  00:07:05 - 00:07:08 - Roland van Kessel
  00:07:08 - 00:07:50 - Anja van de Burgt-Briels
  00:07:50 - 00:07:55 - Roland van Kessel
  00:07:59 - 00:09:12 - Gast 1
  00:09:12 - 00:09:13 - Roland van Kessel
  00:09:14 - 00:09:17 - Roland van Kessel
  00:09:18 - 00:12:03 - Wouter Boelens
  00:12:03 - 00:12:07 - Roland van Kessel
  00:12:07 - 00:12:10 - Carina Gimblett-van Weert
  00:12:10 - 00:12:11 - Roland van Kessel
  00:12:11 - 00:13:19 - Carina Gimblett-van Weert
  00:13:19 - 00:14:49 - Roland van Kessel
 17. 7

  Op 22 december 2023 heeft de gemeente een vergunningaanvraag ontvangen met het verzoek medewerking te verlenen aan het realiseren van natuur aan de Keunenhoek ong. in Budel. De initiatiefnemer is een stichting die als doel heeft om CO2 uitstoot van haar donateurs te compenseren door het beplanten van onrendabele agrarische grond of door het opknappen van een vervallen bos. Met deze natuurbossen wil de initiatiefnemer de biodiversiteit vergroten. Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan natuur te realiseren op agrarische grond. Om af te wijken van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig met ruimtelijke onderbouwing en verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad.


  Het college stelt voor om in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing, een verklaring van geen bedenkingen af te geven en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CR Fractie CDA (3), CR Fractie Cranendonck Actief! (3), CR Fractie ELAN (6), CR fractie Pro6 (2), CR Fractie VVD (1)
  tegen
  CR Fractie CDA (1)
  00:14:31 - 00:14:49 - Roland van Kessel
  00:14:49 - 00:14:58 - Carina Gimblett-van Weert
  00:14:58 - 00:15:00 - Roland van Kessel
  00:15:00 - 00:16:08 - Carina Gimblett-van Weert
  00:16:08 - 00:16:14 - Roland van Kessel
  00:16:15 - 00:16:40 - Koen van Laarhoven
  00:16:40 - 00:17:00 - Roland van Kessel
  00:17:00 - 00:18:41 - Karel Boonen
  00:18:41 - 00:18:43 - Roland van Kessel
  00:18:43 - 00:18:45 - Roland van Kessel
  00:18:48 - 00:19:04 - Carina Gimblett-van Weert
  00:19:04 - 00:19:05 - Roland van Kessel
  00:19:05 - 00:19:20 - Karel Boonen
  00:19:20 - 00:19:22 - Roland van Kessel
  00:19:22 - 00:19:25 - Carina Gimblett-van Weert
  00:19:25 - 00:19:30 - Roland van Kessel
  00:19:30 - 00:19:31 - Gast 1
  00:19:31 - 00:19:35 - Carina Gimblett-van Weert
  00:19:35 - 00:19:42 - Roland van Kessel
  00:19:42 - 00:21:45 - Carina Gimblett-van Weert
  00:21:45 - 00:21:47 - Roland van Kessel
  00:21:47 - 00:24:45 - Carina Gimblett-van Weert
  00:24:45 - 00:24:48 - Roland van Kessel
  00:24:48 - 00:25:23 - Willem Swinkels
  00:25:23 - 00:25:26 - Roland van Kessel
  00:25:27 - 00:26:25 - Koen van Laarhoven
  00:26:25 - 00:26:28 - Roland van Kessel
  00:26:28 - 00:26:43 - Wim Aarts
  00:26:43 - 00:26:51 - Roland van Kessel
  00:26:51 - 00:27:34 - Patrick Beerten
  00:27:34 - 00:27:40 - Roland van Kessel
  00:27:40 - 00:27:43 - Peter Beelen
  00:27:43 - 00:27:45 - Roland van Kessel
  00:27:45 - 00:28:23 - Peter Beelen
  00:28:23 - 00:28:25 - Roland van Kessel
  00:28:25 - 00:28:53 - Paul Coenegracht
  00:28:53 - 00:29:40 - Roland van Kessel
 18. 8

  00:29:32 - 00:29:40 - Roland van Kessel
  00:29:40 - 00:30:14 - Patrick Beerten
  00:30:14 - 00:30:45 - Roland van Kessel
 19. 9

  00:30:28 - 00:30:45 - Roland van Kessel
  00:30:45 - 00:30:53 - Geert Rijkers
  00:30:53 - 00:31:35 - Roland van Kessel
  00:31:35 - 00:32:07 - Peter Beelen
  00:32:07 - 00:33:05 - Roland van Kessel
 20. 9.1

 21. 9.2

 22. 9.3

 23. 9.4

 24. 10

  00:32:19 - 00:33:05 - Roland van Kessel